• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

“จบรุ่นแรก” วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ถือเป็นนักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ 1 ที่รับประกาศนียบัตรในชื่อวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

วันที่ 17 มี.ค. 2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กล่าวโอวาทให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ว่า ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน พิธีมอบประกาศนียบัตร ซึ่งทางวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นสัญลักษณ์ แห่งความทรงจำที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน เพราะเป็นเครื่องบ่งบอกว่า วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน เป็นศิษย์ที่ดีของครู – อาจารย์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งยังเป็นผู้อุดมด้วยอิทธิบาทธรรม จึงทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้สมตามความมุ่งหวัง

อย่างไรก็ตามแม้ว่าทุกคนจะมีความสุข ความชื่นชมยินดีที่ได้รับวันนี้เป็นเพียงความสำเร็จระดับหนึ่งขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา จงหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ยิ่งๆขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรนั้น นักเรียน นักศึกษาจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อรู้ และต้องรู้หลายๆเรื่อง ทั้งรู้งาน รู้คน รู้ตนเอง รู้กระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทาง คือ ความอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขตามอัตภาพ และศักยภาพเฉพาะตน ฉะนั้นที่บอกว่าสำเร็จการศึกษาในวันนี้ จึงเป็นเพียงความสำเร็จระดับหนึ่ง แต่การศึกษาแท้จริงจะต้องดำเนินต่อเนื่องไปตลอดชีวิตทีเดียว

ขออวยพรให้ทุกๆ คน มีสุขภาพกายใจเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ด้วยความมั่นคง โดยใช้สติปัญญา และเหตุผลเป็นพื้นฐานในเรื่องจะช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆ ลงได้อย่างดี นับจากนี้ไป ผู้สำเร็จการศึกษาก็จะเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ มีความพร้อมจะไปประกอบสัมมาชีพเพื่อดำรงตน และสร้างฐานะครอบครัวต่อไป จำไว้ว่าความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การประพฤติ ปฏิบัติตามครรลองของกฎหมายและศีลธรรมนั้นไม่เคยทำให้ใครประสบความล้มเหลว หากแต่จะนำความสุขความเจริญ และความสำเร็จมาสู่ผู้ปฏิบัติ ขอให้ทุกคนเป็นคนดี เป็นผู้สร้างและนำความหวังอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ไปสู่ความวัฒนาสถาพรในที่สุด

ด้านนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ในปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 283 คน ประกอบด้วยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 142 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 141 คน”

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีความภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้นในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง , เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์ และสถานศึกษา เป็นการกระตุ้น ให้ผู้กำลังศึกษา เกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง และเพื่อจัดระเบียบการรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นมาตรฐานและความภาคภูมิใจ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!