• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

ผู้ว่าฯ ทรงพล ใจกริ่ม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2565 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,216 คน โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ มีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภายใต้มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ว่าที่ พ.ต.เศรษฐพงษ์ สาลีโส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตร เป็นพิธีที่มีความสำคัญ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ให้นักเรียน-นักศึกษา เกิดความรัก ความศรัทธา ในสถาบันการศึกษา เป็นการปลูกสำนึกในด้านความกตัญญูกตเวที เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และให้ผู้ปกครองได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน

โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียน-นักศึกษา สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,216 คน โดยแบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 600 คน และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 616 คน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com