• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์ “ผู้ว่าฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ พาห่างไกลยาเสพติด” พบนักเรียนหน้าเสาธงทุกเช้า

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ พบนักเรียน เกี่ยวก้อยกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน ตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ พาห่างไกลยาเสพติด” พร้อมกับให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า “คิดให้สุด ขุดให้ถึง อย่าเพิ่งถอดใจ”

วันนี้ (9 ก.พ. 2566) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกพบนักเรียนหน้าเสาธง เกี่ยวก้อยกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชน ณ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามนโยบาย “ผู้ว่าฯ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ พาห่างไกลยาเสพติด” ภายใต้กิจกรรม “หมู่บ้าน/ชุมชน สีขาว ปลอดยาเสพติด” (ศอ.ปส.จ.กส.) พร้อมให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า “คิดให้สุด ขุดให้ถึง อย่าเพิ่งถอดใจ” เป็นการเปิดเวทีในสถานศึกษาแห่งที่ 5 มีนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน กว่า 240 คน เข้ารับฟัง เพื่อเน้นย้ำการยึดมั่น เชิดชูในสภาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีการเชิญชวนให้เด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน ด้วยการนำนโยบาย 3 ป. ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของของกระทรวงศึกษาธิการมากล่าว พร้อมอธิบายว่า 3 ป. คือ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม

พร้อมกับเชิญชวนให้นักเรียนร่วมเป็นจิตอาสา คือการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้รู้จักการรักตัวเอง ดูแลสุขภาพ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดทั้งเป็นการสร้างพันธะเครือข่ายในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมยาเสพติดในการแก้ไขปัญหายาเสติดในโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมชน

นอกจากนี้ ยังเป็นการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ อินเตอร์เน็ต ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และเชิญชวนให้น้อง ๆ เยาวชน นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการแจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง” ด้วยหลัก 3 หลัก ได้แก่ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดฟื้นฟู

มีการสแกน QR CODE เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเสนอแนะความต้องการที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์สู่เมืองแห่งความสุข (KALASIN HAPPINESS) ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 3 รวย 3 ใจ (รวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ รวยสุขภาพ) (เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ) พร้อมกับแนะแนววิธีการเลือกอาชีพและเส้นทางศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com