• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ Open House “เปิดถนนสายอาชีวะ สู่ฝันสายอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อม MOU ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ

วันนี้ (22 ก.พ. 2566) เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการนิทรรศการ Open House “เปิดถนนสายอาชีวะ สู่ฝันสายอาชีพ” ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนั้น ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาในระบบ นอกระบบและทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อการมีงานทำ รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา พัฒนาสมรรถนะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re- skill และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบหลายหลาย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ให้ชุมชนทราบ เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครองในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่าย ในการจัดการศึกษาร่วมกันให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ผู้ปกครอง และชุมชน และยังเป็นการเพิ่มปริมาณ ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น

หลังจากนั้น ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ก็ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านคำประกาศเจตนารมณ์

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา นอกเหนือจากครูอาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษาแล้ว ยังจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ในระหว่างการจัดหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกหน่วยงาน สถานศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน โดยให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดบริการและดูแลประชาชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ไปด้วยกัน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!