• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (1 มี.ค. 2566) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอย่างพร้อมเพรียง

นางเพ็ญแข พิมพิไสย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2565 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ มีผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ที่เข้าร่วมพิธี มอบประกาศนียบัตรฯ จำนวน 282 คน ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 113 คน, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 139 คน และระดับชั้น ปวช. ระบบทวิศึกษา จำนวน 30 คน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีความภูมิใจและชื่นชมยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้นในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์ และสถานศึกษา การกระตุ้นให้ผู้กำลังศึกษาเกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง และยังเป็นการจัดระเบียบการรับประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้เป็นมาตรฐานและความภาคภูมิใจ

ด้านนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับผู้สำเร็จการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำที่ทรงคุณค่ายิ่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน เพราะเป็นเครื่องบ่งบอกว่า นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นคนที่มีคุณธรรม เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาผู้ปกครอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งยังเป็นผู้ที่อุดมด้วยอิทธิบาทธรรม จึงทำให้สามารถสำเร็จการศึกษา ได้สมตามความมุ่งหวัง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกคนจะมีความสุข ความชื่นชมยินดีที่ได้รับวันนี้เป็นเพียงความสำเร็จระดับหนึ่ง ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา จงหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ยิ่ง ๆ ขึ้น ตลอดเวลาที่ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้ นักเรียน นักศึกษา จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อเรียนรู้และต้องรู้หลายๆ เรื่องทั้งรู้งาน รู้คน รู้ตนเองรู้กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ โดยมีจุดหมายปลายทางคือ ความอยู่รอดและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขตามอัตภาพ และศักยภาพเฉพาะตน ฉะนั้น ที่บอกว่าสำเร็จการศึกษาในวันนี้ จึงเป็นเพียงความสำเร็จระดับหนึ่ง แต่การศึกษาที่แท้จริงจะต้องดำเนินต่อเนื่องตลอดชีวิต ทีเดียว จึงขออวยพร ให้ทุกคนมีสุขภาพกาย ใจเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความมีมานะ โดยใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ จะช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ลงได้อย่างดี นับจากนี้ไป ผู้สำเร็จการศึกษาก็จะเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ วัยวุฒิ มีความรู้ พร้อมจะไปประกอบสัมมาอาชีพเพื่อดำรงตน และสร้างฐานะครอบครัวต่อไป จงระลึกไว้ว่า ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การประพฤติ ปฏิบัติตามครรลองของกฎหมาย และศีลธรรมนั้น ไม่เคยทำให้ใครประสบความล้มเหลว หากแต่จะนำความสุขความเจริญ และความสำเร็จมาสู่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ขอให้ทุกคนเป็นคนดี เป็นผู้สร้าง และนำความหวังอันยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ ไปสู่ความวัฒนาสถาพร ในที่สุด

ต่อจากนั้น นายภาณุวัฒน์ อุคำ ตัวแทนนักศึกษา ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ ตามด้วยการถ่ายรูปหมู่ แยกเป็นแผนก สาขาวิชา โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานจำนวนมาก

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com