• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผลิตฝีมือชนคนสร้างชาติได้มากที่สุดในจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรอย่างยิ่งใหญ่

ลูกพระวิษณุ “วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์” วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดอีกครั้งในชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเข้าพิธีจำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน งานนี้งานอาคารสถานที่จึงจำเป็นที่จะต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่ และสมเกียรติให้กับผู้ที่สำเสร็จการศึกษาและผู้ร่วมแสดงความยินดีมากที่สุด ได้เนรมิตพื้นที่ในวิทยาลัยได้อย่างสวยงามอลังการงานสร้าง

นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตร เป็นพิธีที่มีความสำคัญต่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความศรัทธา ในสถาบันการศึกษา ปลูกจิตสำนึกในด้านความกตัญญูกตเวที เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และให้ผู้ปกครองได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,182 คน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 590 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 592 คน ซึ่งถือเป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุดในจังหวัด ได้ฝีมือชนคนสร้างชาติออกไปช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!