• จันทร์. พ.ย. 28th, 2022

เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เปิดโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เวลา 08.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 65 ที่คลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีนายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ นายธรรมนูญ  แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนจิตอาสา 904 และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบัน สภาพคลองสมถวิลได้เปลี่ยนสภาพไปตามกาลเวลา มีวัชพืช ตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำในคลองสมถวิล ทำให้น้ำเน่าเสีย การดำเนินโครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักษ์น้ำ (คลองสมถวิล) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู บำรุงรักษาคลองสมถวิล ให้กลับมามีสภาพที่สวยงามเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามอย่างแท้จริง เกิดการฟื้นฟูคลองสมถวิลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพลังในการทำความดี สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ด้าน นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า  คลองสมถวิล ซึ่งเป็นคลองที่อยู่ใจกลางเมืองมหาสารคาม มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความยาวประมาณ 3,850 เมตร ในอดีต ใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมสร้างความสวยงามทางภูมิทัศน์ของเมือง  และด้วยความเจริญ จึงทำให้คลองสมถวิลทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง หอพัก สถานประกอบการและชุมชนหนาแน่น  จากแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในอดีตจึงกลายเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญในด้านสันทนาการ เป็นแหล่งท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจของชาวมหาสารคามและการทำกิจกรรมในวันสำคัญ หรือประเพณีต่างๆ ของชาวมหาสารคาม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีราวสะพาน และกำจัดวัชพืช ขุดลอก เพื่อกำจัดตะกอนเลนสะสม  การเติมจุลินทรีย์ชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระต้นกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ผันน้ำดีไล่น้ำเสีย และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พิเชษฐ  ยากรี – มหาสารคาม/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด ติดตามการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำชี ที่บ้านคุ้งสะอาด-บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
มทบ.27 จัดพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565