• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ.วัดพระธาตุอุปมุง บ้านสร้างบุ ม.9 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์  รองฯ ผวจ. เป็นประธาน  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

กิจกรรมประกอบไปด้วย พระภิกษุสามเณร /นางอมรรัตน์  เหมือนชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมบุคลากร/นายก.อบต.โพธิ์ศรีสว่าง พร้อมบุคคลากร /กำนันสำเริง  อนันตภักดิ์ พร้อม ผญบ.ผช.ผู้ใหญ่บ้าน/ ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่./สถานศึกษาและประชาชนในเขตตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง ร่วมปลูกต้นไม้ปล่อยปลา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 9. พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความรักและความสามัคคี ของบุคลากรและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สุพล  ลอยแก้ว/รายงาน