• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ ลงนามความร่วมมือกับ ภาคธุรกิจหมอยาพาสวย ตามโครงการ Project Green Farmer By หมอยาพาสวย เกษตรกรผลิต ธุรกิจตลาด

ที่ห้องประชุมถนนไดโนโรด ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเกษตรกรกลุ่มกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ เครือข่ายเกษตรกรของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมธุรกิจ กับบริษัท เคทีเอส เวิลด์ ไวด์ จำกัด (หมอยาพาสวย) เพื่อมอบอำนาจให้ บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ ตามแนวทาง “กรีนฟาร์มเมอร์-ผลิต ธุรกิจหมอยาพาสวย-ตลาด” โดยจะเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เครื่องสำอาง ชาชงดื่ม และอาหารเสริม เป็นผลิตภัณฑ์นำร่อง

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ ให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ หรือเกษตรกรสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำน้อยได้มาก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ แสวงหาพืชทางเลือกและสมุนไพรใหม่ๆ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ โดยส่งเสริมกลไกตลาดนำผลิต ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ตามยุทธศาสตร์ Kalasin Smart Green City นั้น โอกาสนี้จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เคทีเอส เวิลด์ ไวด์ จำกัด (หมอยาพาสวย) จัดทำโครงการ “Project Green Farmer By หมอยาพาสวย” ขึ้น เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ภายใต้แบรนด์ “กรีนฟาร์มเมอร์” โดยกำหนดข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1. เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ เป็นผู้ผลิต และพัฒนาวิจัยวัตถุดิบ
2. บริษัท เคทีเอส เวิลด์ ไวด์ จำกัด (หมอยาพาสวย) ทำการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้า
3. ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย

โดยทั้งสองหน่วยงาน จะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป ดร.นิรุจน์กล่าว

ปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผลงานการพัฒนาตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City) เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่และสมุนไพร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก กัญชง กัญชา กระท่อม สามารถทำการวิจัยพัฒนากัญชาสายพันธุ์ไทยชื่อว่า “พันธุ์ไดโนเสาร์ ๙ แฉก(Dinosaur Cannabis Sativa L.” เป็นสายพันธุ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สำเร็จ สำหรับผลิตภัณฑ์นำร่องโครงการฯดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เครื่องสำอาง ชาชงดื่ม และอาหารเสริม หากประสบผลสำเร็จ จะร่วมกันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อน Green Farmer ด้วยกลไก เกษตรอุสาหกรรมแปรรูป และตลาดนำผลิต ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ หรือ Kalasin Smart Green City ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี 2567 นี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com