• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 ประเภทผู้แทนเกษตรกร อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์ฯ ได้รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รายชื่อ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 18 คน ตามเป้าหมาย

ดร.นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์ฯ และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566 ประเภทผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 อย่างไม่เป็นทางการ จำนวน 18 คน ตามรายชื่อแยกตามเขตอำเภอ ดังต่อไปนี้ 1. อ.เมือง นายวุฒิไกร ไทยประยูร 2. อ.ยางตลาด นานแก่นจันทร์ ภูสีเขียว 3. อ.ดอนจาน นายทองคำ ไชยมี 4. อ.ห้วยผึ้ง ร.ต.เฉลิมพล พันพล 5. ฆ้องชัย นายวีระพงษ์ พลธิรักษา 6. อ.กมลาไสย นายถวิล ไชยคำนวณ 7. อ.สหัสขันธ์ นายเหมือน คำภักดี 8. อ.สมเด็จ นายสุพจน์ รังภูรีย์ 9. อ.นาคู นายศิริ ปานแดง 10.อ.หนองกุงศรี นางบงกช ผิวคำ 11. อ.สามชัย นายเฉลียว ศรีสวัสดิ์ 12.อ.คำม่วง นายเสถียร สุภารี 13. อ.นามน นายนเรศ อินทวงศ์ 14. อ.ห้วยเม็ก นายสำเร็จ โพธิ์ซก 15. อ.ร่องคำ นายวิชัย บุญสมร 16. อ.เขาวง นายสุทิน นาเทเวช 17. อ.ท่าคันโท นายณัฐพล พรมช่วย 18. อ.กุฉินารายณ์ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ

ซึ่ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ จะได้รายงานต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เพื่อเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการเลือกตั้งฯอย่างเป็นทางการตามลำดับขั้นตอนต่อไป

ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางชั้น 2 นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับฟังรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร อย่างเป็นทางการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขานุการ คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร อย่างไม่เป็นทางการ ครบ 18 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 1 คน เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 1 คน ไม่มีเหตุร้องเรียน ณ หน่วยเลือกตั้ง โดยที่ประชุม มอบให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งฯอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ลงนาม พร้อมจัดทำข้อมูลประวัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลำดับขั้นตอน

อนึ่งในวาระอื่นๆ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจาก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ ว่ามีเรื่องร้องเรียนกันของผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการขึ้นเวทีหาเสียงฯ ว่าเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ ? ที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นให้นำเรื่องดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่ประชุม คณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาอันเกิดจากการเลือกตั้ง ฯ พิจารณาประเด็นการร้องเรียนฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะอนุกฎหมายฯ ตามลำดับต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com