• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่ 23มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์

มอบหมายให้ นายสุรัฏจ์ ทองนาค เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 มีคณะอนุกรรมการฯร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย

น.ส.กัญญา ภูภักดิ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชิตุเดช เสน่ห์วงค์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

พ.ต.อ.อัครศักดิ์  เนตรโสภา สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณากรณีเรื่องร้องเรียนของผู้สมัครฯ ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนของผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตอำเภอกุฉินารายณ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ว่า การขึ้นเวทีหมอลำหาเสียง เป็นการกระทำผิดตาม ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  (3) ต้องไม่ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ หรือไม่  หากมีความผิดถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ โดยได้สำเนาเอกสารภาพถ่ายจากเฟสบุ๊คของผู้ถูกร้องเรียนขณะขึ้นเวทีหมอลำ และสำเนาเอกสารถามตอบการเลือกตั้งท้องถิ่นและ สส. ประกอบการร้องเรียน โดยที่ประชุมได้พิจารณา สรุปประเด็นดังนี้

1.การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตร พ.ศ.2565 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

  1. กรณีผู้สมัครสมาชิกสภาเกษตรกร ประเภทผู้แทนเกษตรกร ขึ้นเวทีหมอลำหาเสียง ตามงานบุญประเพณีของหมู่บ้าน โดยมิได้เป็นผู้จัดให้มีการแสดงหมอลำนั้น อาจไม่เข้าข่ายความผิดตาม ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (3) ต้องไม่ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
  2. กรณีที่ผู้ร้องฯ ได้โทรศัพท์เพื่อขอยกเลิกการร้องเรียนนั้น ขอให้ผู้ร้องฯ ทำเป็นหนังสือยกคำร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ เพื่อป้องกันเหตุประเด็นการร้องเรียนในภายหลัง
  3. นำประเด็นข้อร้องเรียนฯดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
  4. ทำหนังสือขอหารือประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว ต่อ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นกรณีศึกษา

โอกาสนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามของ ศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำอำเภอ ทุกอำเภอ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ดำเนินการเลือกตั้งฯ จนแล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย จนได้รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครบจำนวน 18 คน อย่างไม่เป็นทางการแล้ว ไม่มีเรื่องร้องเรียน ณ หน่วยเลือกตั้ง  ซึ่งศูนย์ฯ จะนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การรับรอง เพื่อประกาศฯอย่างเป็นทางการต่อไป

#ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2566

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!