• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

สภาเกษตรกรฯชุดใหม่ พัฒนาแผนงานธุรกิจเกษตรอินทรีย์ OK BCG MODELจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม ททท.ในปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 4 นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสุมามาลย์ สายชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง ประชุมร่วมกับ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวยุภารัตน์ ภูถมเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เพื่อหารือการจัดทำแผนงาน/โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ SMART GREEN CITY ตามกลไก เมืองเกษตรอินทรีย์(ORGANIC KALASIN) ด้วยตลาดนำผลิต(ORDER MARKETING) และเกษตรอัจฉริยะ(SMART FARMING) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำเป็น “แผนงานส่งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ BCG MODEL จังหวัดกาฬสินธุ์” ขึ้น เพื่อบรรจุไว้ในพันธกิจ 14 ประการ เตรียมเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พร้อมดำเนินงานอย่างทันที (ททท.)


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า “แผนงานส่งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย์ BCG MODEL จังหวัดกาฬสินธุ์” (Organic Kalasin Business BCG Model) เรียกย่อว่า “OK BCG MODEL” ถือเป็นแผนงานแรกของ สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดใหม่ ที่กำหนดดำเนินการอย่างทันที (ททท.) หลังจากได้ประธานสภาเกษตรกรฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาระสำคัญของแผนงาน OK BCG MODEL คือการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผลิตผักสลัดออแกนิก

ด้วยระบบโรงเรือนซึ่งสามารถปลูกขายได้ตลอดปี ส่งผู้รับซื้อภาคเอกชนในโรงแรมและธุรกิจอาหาร เพื่อสร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร และเป็นเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบ BCG MODEL ทั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำแผนงาน OK BCG Model ไปนำเสนอต่อเวที การพัฒนา Young Smart Farmer ในระดับภูมิภาค และนำไปบรรจุไว้ในแผนงานของสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างทันท่วงที (ททท.) ต่อไป

#OKAY KALASIN SMART GREEN CITY #OK BCG Model

#SOFT POWER #JURASSIC WORLD #KALASIN JURASSIC DER!!!