• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

หอการค้าร่วมต่างประเทศ เยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในเครือ Eco School

วันที่ 13 มิ.ย. 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าฝ่ายงาน กรรมการสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะหอการค้าร่วมต่างประเทศ

เพื่อเยี่ยมโรงเรียนในเครือ Eco School โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความสามารถ ให้คำแนะนำการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากโรงเรียน การออกแบบผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน Eco School สนับสนุนและพัฒนา Soft Skills ของครู อีกทั้งเพื่อแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของหอการค้าต่างประเทศฯ ผ่านทางผลงานที่ผ่านมากับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และแนะนำพันธมิตรของ JFCCT เช่น โรงเรียนนานาชาติ มูลนิธิองค์กร สถานทูต บริษัทระหว่างประเทศ

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560 )และโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Mini English program : Mep ) จำนวน 21 ห้องเรียน ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ( พ.ศ. 2563 – 2567 ) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน ) หรือ สมส.

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตอาสา”

ผลงาน
– สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560
– โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560
– รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560
– โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2561
– รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อำนวยการโดย ดร.มานิต เหลื่อมกุมมาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ, นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ มีจำนวนครู บุคลากร 46 คน, จำนวนนักเรียน 581 คน สัดส่วนนักเรียน 30 คน/ 1 ห้องเรียน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!