• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่  ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี เพื่อให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้(21 มิ.ย.66) ที่โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยท่านหยางหนิง รักษาการกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และการบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการระดับจังหวัดให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายจารุวัฒน์ ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวอำเภอหนองกุงศรี ให้การต้อนรับ

จากนั้น มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ๆ ละ 2,000 บาท มอบถุงยังชีพ “จีน ไทย มิไช่อื่นไกล ไมตรีจิตพี่น้องน้ำใจถึงกันต่างประจักษ์แจ้ง” ให้แก่กลุ่มเปราะบางในครอบครัวยากจน จำนวน 25 ชุด และมอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินุ์แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 60 ชุด หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ และออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และการออกบูทให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ รับทราบปัญหาอื่นในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง สำหรับการให้บริการของหน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรี เช่นให้บริการด้านการรักษาทั่วไป ด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย มีประชาชนมารับบริการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ส่วนราชการต่างๆยังมีการให้ บริการตัดผมฟรี การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าOTOP การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์โดยศูนย์ดำรงธรรม การบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับประชาชน มีหน่วยงานร่วมให้บริการประชาชนในครั้งนี้ จำนวนกว่า 50 บูท

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!