• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9  ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกที่จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC  คณะที่ 9  ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์

วันนี้ (21  มิถุนายน 2566) คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ  นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นางสาวสุพัตรา โค้วสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)  นายศิวดล  เป้งสะท้าน  และ นางสาวมะลิวัลย์  เก็ตหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยางตลาด  โดยมี นายสำเริง  ม่วงสังข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายอิทธิพล  กาฬอ่อนศรี   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  นางศุดารัตน์  แดนนาสาร สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวก

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็นหน่วย/จุดบริการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น ความประทับใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการรูปแบบการบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการบริการที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ราชการ โดยอาจจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาการบริการของศูนย์บริการประชาชนที่ทุกหน่วยงานมีการจัดตั้งไว้อยู่แล้ว (เช่น ศูนย์บริการร่วมกระทรวง ศูนย์ช่วยเหลือไป-สังคม (OSCC) ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น) โดยการเพิ่มคุณลักษณะของศูนย์ราชการสะดวกในการให้ประชาชนที่ไปขอรับบริการจากรัฐได้รับความสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 10 คณะ จะสรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานในพื้นที่นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เพื่อพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยจะมีการ มอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน