• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

กาฬสินธุ์ จัดโครงการเยาวชน STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ต้นแบบองค์กรใสสะอาด

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการเยาวชนกาฬสินธุ์ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ต้นแบบองค์กรใสสะอาด เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สู่ผู้นำในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวนัฐกานต์ กุดวิฬา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวนิช บุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปาววิทยาคม, นายวุฒิพงษ์ ดอนเงิน รองผู้อำนวยการฯ คณะครู วิทยากร และนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน/เครือข่ายเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและนำไปขยายผลต่อในระดับพื้นที่ได้ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ใช้สื่อในการรณรงค์เพื่อการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างถูกต้องและเหมาะสม สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับพื้นที่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!