• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

สกสค.กาฬสินธุ์ อบรมผู้แทนเครือข่ายดูแลเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ นางมนต์ธิรา สำราญรื่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อำเภอๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 36 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ ภาระกิจงาน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ให้ผู้แทนเครือข่ายฯเข้าใจและสามารถนำไป แนะนำกับสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องต่อไป

นางมนต์ธิรา สำราญรื่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แต่งตั้งผู้แทนเครือข่าย สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 36 คน โดยให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด จัดการอบรมให้ความรู้ผู้แทนเครือข่ายสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ประจำพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน สกสค. จังหวัด เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในกิจการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และช่วยส่งเสริมสนับสนุนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมผู้แทนเครือข่ายสมาชิกฯ ในวันนี้ขึ้นมา

ด้านนายสิงห์โต โพธิ์ขี (ครูโต) ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นั้น ได้ให้ความสำคัญกับสมาชิกในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง ผมเชื่อมั่นเลยว่าท่านที่อยู่ตรงนี้ ที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกในวันนี้ คงจะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีเครือข่ายที่กว้างไกล เป็นที่รู้จักของมวลสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ สกสค. ทุกท่าน จึงจำเป็นต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้สมกับที่เราเป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการที่ดี ช่วยกันดูแลผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อมวลสมาชิก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ปัจจุบันมีสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 937,986 คน และมีจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 388,740 คน มีอัตราเก็บยอดเงิน ช.พ.ค. อยู่ที่ 840.00 บาท และยอดเก็บเงิน ช.พ.ส. อยู่ที่ 417.00 บาท (ประจำเดือน ก.ค. 2566)

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com