• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

” ตำบลดินจี่ จัดกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก”

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายบรรทม ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ พร้อมด้วย นายคำปัญ คำอ่อน รองนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ และบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่องค์กร ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

นายบรรทม ซะสันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงโทษ และปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องความร่วมมือสามัคคีของคนในพื้นที่ในการแก้ปัญหายาเสพติด อีกทั้งเป็นปลูกฝังให้ลูกหลาน เยาวชน ไดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านการทำกิจกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด อาทิ การเล่นกีฬา การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ต่อพื้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นต้น

โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งสถานศึกษา
ครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดินจี่ โรงเรียนนักธุรกิจ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล และประชาชนในพื้นที่ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 200 คน