• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

พช.ร่วมกับป่อเต็กตึ๊ง มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครัวเรือนยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ 44 ครัวเรือน

วันนี้ (19 ก.ค. 2566) เวลา 09.30 น. ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ให้แก่ 44 ครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์, หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์, นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและคณะผู้บริหารจากมูลนิธิฯ, ประธานและกรรมการมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ (เต็กก่าจีสิ่งเกาะ) ร่วมมอบอุปกรณ์ฯ ในครั้งนี้

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ตนมาร่วมเป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดี โดยดำเนินมาแล้ว 2 ระยะ ใน 2 ภาค คือระยะที่ 1 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง และระยะที่ 2 ในพื้นที่ 17 จังหวัดทางภาคเหนือ และในปี 2566 นี้ เป็นการดำเนินงานระยะที่ 3 ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้ สอดคล้องกับปรัชญางานพัฒนาชุมชน กล่าวคือ คนทุกคนมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์มิติด้านรายได้ จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือที่เรียกว่าระบบ TPMAP โดยคัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ รวมถึงพิจารณาจากกิจกรรมของครัวเรือนที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และส่งข้อมูลให้มูลนิธิฯ จำนวนทั้งสิ้น 323 ครัวเรือน จากนั้นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมลงพื้นที่กับมูลนิธิฯ สัมภาษณ์ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ และจังหวัดกาฬสินธุ์มีครัวเรือนได้รับการพิจารณาจากมูลนิธิฯ จำนวน 44 ครัวเรือน จึงขอให้ผู้แทนครัวเรือนเป้าหมายทุกท่านได้ตั้งใจนำอุปกรณ์ที่ได้รับมอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากมีข้อขัดข้องก็สามารถปรึกษากับพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ หรือพัฒนากรในพื้นที่ได้ กรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ไม่แสวงกำไร ได้ต่อตั้งมาเป็นเวลา 113 ปีแล้ว ด้วยปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนาตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ซึ่งการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิฯ ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

โดยในกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด จำนวน 98 ครัวเรือน รวมเป็นมูลค่า 1,288,712 บาท และต่อมาได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 230 ครัวเรือน รวมเป็นมูลค่า 3,445,710 บาท และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้พิจารณาระยะที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพไปแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, นครราชสีมา, ชัยภูมิ รวม 76 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,462,420 บาท และในวันนี้จะมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 44 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 934,930 บาท รวมมอบแล้ว 5 จังหวัด จำนวน 120 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,397,350 บาท

รองประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หวังว่าการประสานความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยในพิธีฯ วันนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังได้นำหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมบริการประชาชนฟรีทุกรายการ ทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาตามอาการ, ตรวจคัดกรองเบาหวาน, วัดสายตาพร้อมแจกแว่น, ตรวจรักษาโรคทันตกรรม ขูดหินปูน ถอนฟัน และบริการตัดผมชาย-หญิงด้วย อีกทั้งยังมีผู้ใจบุญร่วมจัดทำโรงทานมาแจกอาหาร-เครื่องดื่ม จากสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 18 อำเภอ, สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์, บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ, บริษัท พีร็อคโปร เมดิคอล จำกัด และผองเพื่อน, ร้านอาหารบ้านโฮม, หจก.เล็กสมบูรณ์การเกษตร, คุณพรธนาวดี ธนนพอนันต์,คุณยุพดี พั้วพงษ์ และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โดยมี ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนโรงทานเข้ารับมอบเกียรติบัตรขอบคุณจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!