• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบรางวัลเกียรติยศ คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2566 ที่ จ.กาฬสินธุ์

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบรางวัลเกียรติยศ คนดีศรีอีสาน ประจำปี 2566 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคนดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นรางวัลที่ดำเนินการต่อเนื่องยาวนาน 42 ปี โดยก่อนเริ่มพิธีมอบรางวัลฯ มีกิจกรรม Walk Rally แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ และแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากโคก หนองนา และสินค้า OTOP ของจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานมอบรางวัลคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 22 คน ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และเครือข่ายจัดขึ้นเป็นปีที่ 42 ภายใต้ชื่องาน “เยือนถิ่นแผ่นดินทอง สี่สิบสองปี คนดีศรีอีสาน ตามรอยตำนานฟ้าแดดสงยาง โปงลางกาฬสินธุ์ถิ่นผ้าไหมแพรวา นากุ้งเขื่อนลำปาว” ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูคนดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และในโอกาสเดียวกันนี้ ตัวแทนมูลนิธิวันชัย ปรียภัทร ธรรมชอบ มอบทุนการศึกษานักศึกษาภาคอีสาน จำนวน 5 ทุนๆ ละ10,000 บาท โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการจัดงาน และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน โดยปีนี้มี ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคนดีศรีอีสาน จ.กาฬสินธุ์ เป็นแม่ทัพหลักในการจัดงาน

นายคิด จินดากุล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร กล่าวว่า รางวัลคนดีศรีอีสาน เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2524 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี 2566 นับเวลาได้ 42 ปี ถือเป็นอีกรางวัลที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งรางวัลของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมคนดีที่อุทิศตนเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ให้มีกำลังใจในการทำความดี มีจุดยืนในสังคมอย่างมีเกียรติ เป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ความดีให้งอกงามเป็นต้นกล้าความดีที่งดงามของอนาคต จนทำให้กิจกรรมนี้เป็นเอกลักษณ์ของอีสานมาอย่างยาวนาน โดยการจัดงานมอบรางวัลจะหมุนเวียนสถานที่จัดในจังหวัดที่มีความพร้อมในแต่ละปี

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ขอชมเชยคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลคนดีศรีอีสานทุกท่านที่ทุ่มเทเสียสละ สืบสานการจัดงานแห่งความดี เพื่อคนดีมาได้อย่างยาวนานถึง 42 ปี และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมนี้ตามเจตนารมณ์แห่งอุดมการณ์ต่อไป และขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับรางวัล ขอให้เป็นต้นแบบต้นกล้าของลูกหลานต่อไป

สำหรับผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2566 ประกอบด้วย นายเสกสันต์ วิชัยพล จ.ศรีสะเกษ, น.ส.นภาพร ทิพวัลยกุล จ.ร้อยเอ็ด, นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล จ.กาฬสินธุ์, ดร.พิสิษฐ อ้นมา จ.นครพนม, นายสังคม ทองมี จ.เลย, นางพิไรรัตน์ บริหาร จ.กาฬสินธุ์, ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว จ.ชัยภูมิ, น.ส.กัญญารัตน์ ทัศนานุกุลกิจ จ.นครราชสีมา, นางกมลพร นรศรี จ.อำนาจเจริญ, นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง จ.อุดรธานี, พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ จ.ขอนแก่น, นางจันทร ตั้งมิ่งไชย จ.ยโสธร, น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ จ.กาฬสินธุ์, นายวรวุฒิ นวสฤษฏ์กุล จ.มหาสารคาม, นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ จ.อุบลราชธานี, ดร.คูณ วงศ์อนันต์ จ.ยโสธร, นายเดชา พรวนพิทักษ์ จ.นครพนม, นายจุฑา ขำเปรมศรี จ.อุบลราชธานี, นายชัยยงค์ ผ่องใส จ.อุบลราชธานี, นายวิสูทธ ประทีปะวณิช จ.มหาสารคาม, ร.ต.ต.สมหมาย อัฆฒ์บุระคำ จ.กาฬสินธุ์ และนายภิญโญ โฆสิต จ.อุดรธานี

และปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษ “นกสีขาวหัวใจคุณธรรม” มอบให้แก่ สื่อมวลชนอุดมการณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม และ นายตระกูล ภูพวงเพชร ที่เป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com