• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

อธิบดี กสร. ลงพื้นที่เยี่ยมชม บ.ลดาคอสเมติกส์ฯ สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

วันนี้ (4 ส.ค. 2566) นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ คงสุจริต ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, นางจุฬารัตต์ อินตะเทพ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์, นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน, นางพนิดา เสถียรจิตร แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมผู้ติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม บริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 (ประเทศไทย) จำกัด สาขา 1 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีพอเพียง” ของกระทรวงแรงงาน โดยมีนายณัฐวุฒิ ยุทธยงค์ ผู้บริหารบริษัทฯ พร้อมพนักงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว 600 แห่งทั่วประเทศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว 353 แห่ง ลูกจ้างที่ได้รับประโยชน์ 35,749 คน คิดเป็นมูลค่า 13,037,307 บาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ หากนายจ้าง สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมโครงการข้างต้น สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินโครงการ “แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ที่ดิน หรือพื้นที่บริเวณสถานประกอบกิจการ เพาะปลูกพืชสวนครัว พืชผลทางการเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตมาใช้สำหรับบริโภคเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ ภายใต้สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างอย่างยั่งยืน

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2565 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว 402 แห่ง และยังดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม 755 แห่งทั่วประเทศ และคาดว่าภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ 1,000 แห่ง ซึ่งตนเองมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวบุคลากร ส่งเสริมให้นายจ้าง-ลูกจ้างมีกิจกรรมทำร่วมกัน เสริมทักษะการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ รวมถึงสร้างงาน สร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

สำหรับในส่วนของ บริษัท ลดา คอสเมติกส์ฯ พนักงานในโรงงานได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันว่า อยากจะปลูกพืชผักสวนครัวที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันไว้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น กล้วย ที่ปลูกง่าย ไม่ต้องดูแลให้ยุ่งยาก สามารถใช้บริโภคได้ทั้งปลีกล้วย ลำต้นก็สามารถนำเอามาหมักเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ได้อีก ส่วนพืชผักสวนครัวที่ปลูกก็ประกอบไปด้วย ผักสะระแหน่, ต้นแมงลัก, พริก, ข่า, ตะใคร้, พักทอง เป็นต้น โดยผลผลิตที่ได้ในสวน ก็นำมาแจกจ่ายให้พนักงานในโรงงานฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ตั้งแต่ 500-1,000 บาทต่อเดือน หากผลผลิตออกเยอะก็ยังนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนข้างๆ ได้รับประทานฟรีๆ อีกด้วย