• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์เดินหน้าขับเคลื่อนวาระน้ำ เพื่อการเกษตรครบวงจร

กาฬสินธุ์ขับเคลื่อนน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หนุนเสริมการเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารปลอดภัย แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายวิโรจน์ มากพยับ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าพบ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขอคำแนะนำในการเดินหน้ารวมพลังขับเคลื่อนวาระน้ำ เพื่อการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นระบบครบวงจร โดยเฉพาะโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนให้ สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานสำรวจปัญหา ความต้องการ และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่มีปัญหาเรื่องน้ำในการผลิต แล้วรวบรวมเสนอข้อมูลต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการฯเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ อีกทั้ง สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำเพียงพอต่อการผลิตสินค้าเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566-2570 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย อบจ.กาฬสินธุ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนวาระน้ำเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป โอกาสนี้ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยื่นหนังสือพร้อมเอกสารการขอบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรของเกษตรกร ให้แก่ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไว้ ณ โอกาสนี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!