• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์เตรียมนำ พุทรานมบ้านโพน-กุ้งก้ามกราม เสนอผลงานเด่นการขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในงานประชุมสัมมนาสภาเกษตรกรภาคอีสาน

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฯ ศาลากลางชั้น 4 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมพนักงาน เพื่อคัดเลือกผลงานเด่น ที่จะนำไปจัดนิทรรศการในเวทีการประชุมสัมมนาสภาเกษตรกรภาคอีสาน 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ประชุมเห็นชอบเลือกผลงานเด่นการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คือ พุทรานมบ้านโพน และกุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดพันธกิจขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสินค้าเกษตรเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication/GI) ตามยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์สมาร์ทกรีนซิตี้ (Kalasin Smart Green City) จำนวน 4 รายการ ได้แก่ พุทรานมบ้านโพน, มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์, กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ และมะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์กาฬสินธุ์ ประสบผลสำเร็จแล้ว 1 รายการ คือ พุทรานมบ้านโพน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ้นทะเบียนคำขอเลขที่ 63100254 เมื่อปี พ.ศ. 2563 เป็นพุทรา GI ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอคำม่วง และอำเภอสามชัย ส่วนสินค้าเกษตรอีก 3 รายการ ได้แก่ มะม่วงมหาชนกกาฬสินธุ์, กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ และมะพร้าวน้ำหอมภูสิงห์กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะทำงานพิจารณาคำขอ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการฯ ที่ประชุมจึงได้คัดเลือกผลงานเด่น การขับเคลื่อน GI ที่ประสบผลสำเร็จแล้ว จำนวน 1 รายการคือ พุทรานมบ้านโพน และที่กำลังดำเนินการอีกจำนวน 1 รายการ คือ กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์ เนื่องจาก กาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกราม (HUB) ที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอาหาร Signature ของจังหวัดฯ ที่ว่า “มากาฬสินธุ์ต้องกินกุ้งก้ามกราม” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตรไปพร้อมกัน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com