• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ “ออนซอน Kalasin Green Market เที่ยวเมืองเกษตร แดนไดโนเสาร์”

(30 ส.ค. 2566) ที่ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักงานประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 “ออนซอน Kalasin Green Market เที่ยวเมืองเกษตร แดนไดโนเสาร์” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาพสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์, นายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงานครั้งนี้

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัด ภายใต้โครงการกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ต (Kalasin Green Market) ตั้งแต่ 2561 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร มุ่งเน้นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสอดคล้องกับพื้นที่ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผลมีมูลค่าสูง สมุนไพร รวมถึงพืชเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งเป็นพืชทางเลือกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตในพื้นที่หลายอำเภอ และในแต่ละอำเภอเริ่มมีการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและจำหน่าย ที่สามารถสร้างความหลากหลายในการผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคโดยใช้ตลาดนำการผลิต และสร้างกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างความมั่นคง ในอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พิชิตพล ปาระภา สวท.กาฬสินธุ์/รายงาน

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!