• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

ประธานสภาเกษตรกรฯกาฬสินธุ์ ประชุมหารือให้คำแนะนำประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต้แนวทางตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เพื่อให้สำนักงานฯ นำไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ฯ ปี 2567

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัฐพล พรมช่วย รองประธานสภาเกษตรกรฯ คนที่ 1 นางบงกช ผิวคำ รองประธานสภาเกษตรกรฯ คนที่ 2 นายสำเร็จ โพธิ์ซก สมาชิกสภาฯ นายชาตรี สุมามาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ และนายสมศักดิ์ ผาลาโห หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมหารือการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567 ภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร” เพื่อให้สำนักงานฯ นำไปจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ฯ ปี 2567 เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบตามลำดับต่อไป โดยนายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์

กล่าวว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ปี 2567 สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ จะขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาทุเรียนไดโนเสาร์อย่างเป็นระบบครบวงจร มุ่งให้กาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิตทุเรียนไดโนเสาร์ GI สินค้าเกษตรมูลค่าสูง อยู่ในแผนระยะ 5 ปี 2566-2570 และมีฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ลูกทุเรียน(Mr.Durain) พื้นที่ ความรู้ การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ เทคโนโลยี น้ำ ดิน ปุ๋ย การบริหารจัดการ การตลาด และการท่องเที่ยว แบบครบวงจร ขณะเดียวกันก็มีแผนระยะกลาง 3 ปี2566-2568) ส่งเสริมการปลูกฝรั่งหงเปาสือ ที่มี Order marketing เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ก่อนทุเรียนไดโนเสาร์จะให้ผลผลิต นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้น 1-2 ปี(2566-2567) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกผักอินทรีย์ด้วยระบบ Smart Farming ส่งตลาด เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดปี ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ และกุ้งฝอย เพิ่มเติมด้วย หากเกษตรกรรายใดมีพื้นที่และมีความสนใจต้องการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น โดยที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำไปยกร่างปรับปรุง เพิ่มเติม แนวทางดังกล่าวให้อยู่ในประเด็น “ยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Smart Green City) ปี 2567” และจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว

เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 และนำเรียนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ตามลำดับต่อไป โอกาสนี้ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเสนอ แนวทางการขับเคลื่อนภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์เรื่อง “กาฬสินธุ์จูราสสิคเวิด์ล” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการเกษตร การขับเคลื่อน Geopark และสินค้าท่องเที่ยว TPOT (Tourism Product of Thailand) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่กาฬสินธุ์โดยรวมในอนาคต อีกด้วย

# ยกร่าง แผนยุทธศาสตร์ฯสภาเกษตรกรกาฬสินธุ์ ปี 2567

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!