• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

กาฬสินธุ์ ยกระดับอาชีพการเกษตรขับเคลื่อนเมืองเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาซอฟเพาเวอร์ยุวเกษตรกรสู่การเกษตรยุคใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยกร่างยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ หรือ Kalasin Smart Green City ปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยกระดับอาชีพการเกษตรสู่เมืองเกษตรอัจฉริยะ และพัฒนาซอฟเพาเวอร์ยุวเกษตรกรสู่การเกษตรยุคใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างโมเดลเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ด้วยตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มในปีงบประมาณ 2567


ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนยกระดับอาชีพการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรยุคใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ Smart Green City ปี 2567 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ว่า กาฬสินธุ์จะเป็นเมืองเกษตรอัจฉริยะและเป็นเมืองยุวเกษตรกร หรือ The Year of Smart Farming & Youth Farmers City in 2024 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้อาชีพการเกษตร เป็นอาชีพหลักในการพัฒนาประเทศ เป็นอาชีพที่มีรายได้มั่นคง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพด้านซอฟเพาเวอร์ที่ทันสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้ โดยในปี 2567 เป็นปีเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการเกษตรสู่ “เมืองเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกร” หมายถึง ปี 2567เป็นปีเริ่มต้นของการเกษตรยุคใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยพลังของเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยกลไกตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ พร้อมสร้างโมเดลเครือข่าย Youth Farmers ให้เข้มแข็ง ตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยยุทธศาสตร์ Kalasin Smart Green City 2024 ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 26 พันธกิจ โดย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.เมืองเกษตรอัจฉริยะและยุวเกษตรกร 2.เมืองเกษตรอินทรีย์ 3.เมืองสินค้า GI ทุเรียนไดโนเสาร์และเกษตรทางเลือกมูลค่าสูง 4.เมืองท่องเที่ยวตำนานไดโนเสาร์โลก และภาพยนตร์ซอฟเพาเวอร์ Jurassic World ประเทศไทย 5.เมือง Geopark 6.เมืองวัฒนธรรมผู้ไท บั้งไฟตะไลล้าน และอาหารเลิศรส และ 7.เมืองแห่งการวิจัย พัฒนา แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสู่ชุมชน

ทั้งนี้ หากแผนยุทธศาสตร์กาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ 2567 ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจาก สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมสภาฯครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ก็จะเกิดนโยบายขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรรม สู่การเกษตรยุคใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

# The Year of Smart Farming & Youth Farmers City in 2024