• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

วันที่ 24 ก.พ. 2567 ที่ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดโครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมี ส.ต.ท.วัชรากร จำปาบุรี ปลัดเทศบาลตำบลหลุบ นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลตำบลหลุบให้การต้อนรับ

นายสมภาร มีอุเทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมช่างชุมชนในพื้นที่ตามคู่มือและแผนการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นช่างอาชีวะ และเพิ่มรายชื่อในแอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหลุบ นายกเทศมนตรีตำบลหลุบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เป็นอย่างดี

ด้านนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในชุมชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้น และยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศ ที่จะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต เปิดหลากหลายสาขาเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อก็ดี หรือผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลาน ทั้งที่ทำงานแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีหลากหลายในเรื่องการเรียนการสอนและเรื่องของการพัฒนาประชาชน ด้านการบริการวิชาชีพ เรามีหลายมิติในเรื่องของการเรียนสายอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ให้ทุกท่านได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาประเทศร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เพราะเราเรียนสายอาชีพแล้วเราคือกำลังคนอาชีวะ เป็นกำลังหลักของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043 811 782 หรือทางเว็บไซต์ www.ktc.ac.th

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com