• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 20 จังหวัดภาคอีสาน ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญกำหนดนโยบายคุณธรรม

เครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 20 จังหวัดภาคอีสาน ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญกำหนดนโยบายคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ผลักดันไทยเป็นต้นแบบสังคมคุณธรรมของประชาคมโลก ผ่านศูนย์คุณธรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานด้านเด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายศาสนา เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีกล่าวปิดงาน ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมวันที่ 2 ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่มถอดบทเรียนความสำเร็จและข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านต่างๆในยุคปัจจุบัน พิธีมอบเกียรติบัตรเครือข่ายคุณธรรมดีเด่น และหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนฯ การประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน และพิธีมอบข้อเสนอด้านคุณธรรมภาคอีสานต่อ รศ.นพ.สุวเดว ทรีปาดี ผอ.ศูนย์คุณธรรม โดยนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ผู้แทนสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน เป็นผู้มอบเอกสารข้อเสนอภาคอีสานต่อรัฐบาล

โดยนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีปิดงานฯ กล่าวไว้ตอนหนึ่งของพิธีปิดว่า  คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นเรื่องที่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากทุกคน หากแต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในของคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกคนจึงสามารถแสดงคุณธรรมเหล่านี้ได้ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะพอเพียงมีการพูดถึงตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่ให้แบ่งเงินที่หามาได้ออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ไว้ใช้สำหรับเลี้ยงชีพ ส่วนที่ 2 และ 3 นำไปปรับปรุงพัฒนาสัมมาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ส่วนที่ 4 เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น ดังนั้น การจะใช้เงินเลี้ยงชีพให้ได้ตลอดปี จะต้องมีการวางแผนที่ดี มีวินัย และประหยัด นี่คือตัวอย่างคุณธรรมในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย ส่วนประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จด้านนโยบายฯนั้น จะต้องประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต้องเป็นแบบอย่างที่เข็มแข็งด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู, มีเครื่องมือที่สามารถชี้วัดและประเมินผลได้จริง, มีโมเดลต้นแบบที่สามารถพิสูจน์ความเป็นรูปธรรม จับต้องได้  และมีเครือข่ายคุณธรรมที่เข้มแข็งในทุกพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนี้ เครือข่ายคุณธรรม 20 จังหวัดภาคอีสาน ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ฯ โดยนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมภาคอีสาน ได้มอบข้อเสนอต่อรัฐบาลผ่าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาดี ผอ.ศูนย์คุณธรรม เพื่อขอให้ผลักดันคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อสังคมไทย ให้ไทยเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมของประชาคมโลกต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com