• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการบริหารครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง CLM นางสาวอุบล  การนิตย์ ต.ม่วงนา

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะกรรมการ กลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาดอนจาน ในการประชุมขับเคลื่อนการ บริหารครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลง CLM นางสาวอุบล  การนิตย์ บ้านม่วงใหม่พัฒนา ม.9 ต.ม่วงนา ในการนี้  นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาดอนจาน สมาชิก โคก หนอง นา ให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย

(-)การนำผลผลิต วัสดุของแปลงโคก หนอง นา มาใช้บริการครุภัณฑ์แปลง CLM

(-)การจัดทำแผนปฏิบัติการ

(-)การจัดหาแหล่งจำหน่ายกลาง

โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

 วัชรินทร์ เขจรวงศ์ รายงาน