• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบลดอนจาน

วันนี้พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชาณญ์ บุตรวงศ์  นายอำเภอดอนจาน จ.กฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล ณ แปลงโคก หนอง นา นางสาวละอองดาว   มังสุไร ม.5 บ้านด่านแต่  ต. ดอนจาน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน

โดยมีนางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาอำเภอดอนจาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลดอนจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร สมาชิก โคก หนอง นา พช. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

(-)กิจกรรมประกอบด้วย การเปิดป้ายศูนย์ฯ  กิจกรรมปลูกต้นไม้ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักไข่สังเคราะห์แสง การห่มฟาง การเอามื้อสามัคคีร่วมกัน

โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน