• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

พัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งข้าราชการน้ำดีสู่เวทีคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พร้อมด้วย นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และนายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 12

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และแนะนำผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 คน 4 ประเภท ประกอบด้วย นายมีชัย นาใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ดีเด่น นางสำราญ เพิ่มสิน พัฒนาการอำเภอกมลาไสย ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทพัฒนาการอำเภอดีเด่น นางสาวพชรนันท์ จันทึก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทนักวิชาการดีเด่น และ นางสาวสิริอร ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับรับการคัดเลือกฯ ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ซึ่งบุคลากรทั้ง 4 คน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีผลงานที่ประสบความสำเร็จโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี มีจิตอาสา สละเวลาส่วนตน จึงได้รับการยกย่องและเชิดชูให้เป็นข้าราชการดีเด่นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเข้าสู่เวทีการคัดเลือกระดับเขตตรวจในครั้งนี้

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.กาฬสินธุ์