• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

คณะอนุกรรมการติดตามโครงการเศรษฐกิจฐานราก (CCPOT) ลงพื้นที่ชุมคุณธรรมวัดกกต้อง จ.กาฬสินธุ์

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยสู่สากล (CCPOT) โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายนารี ศรีกำพล ผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่ ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ

ในการนี้ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมสนับสนุนข้อมูลและดูแลต้อนรับคณะอนุกรรมการฯร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดกกต้อง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานโดย : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!