• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

ด่วนเปิดรับสมัครเพียง 60 คนเท่านั้น! เรียนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เดิม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและประชาชนทั่วไป ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 1/2565 แผนกช่างยนต์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

สนใจสมัครเรียน ติดต่อได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043812101 , 043812102 สายด่วน อ.นราทิพย์ เหล่าเขตกิจ โทร. 089 572 2232

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com