• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่บ้านพักนายอำเภอดอนจาน ในเขตเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน พร้อมกับนายพิมพา ภารประดับ นายกเทศมนตรีตำบลดอนจาน และคณะได้ร่วมกันฝังถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ที่บ้านพักนายอำเภอดอนจานและบ้านพักปลัดอำเภอดอนจานทุกหลังเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชนชนอำเภอดอนจาน

ภายหลังจากการฝังถังขยะปียก ลดโลกร้อนแล้ว นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน ได้กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยการขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยให้ ทุกจังหวัดรณรงค์ให้ประชาชนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนทุกครัวเรือน

สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมนั้น อำเภอดอนจานได้มีการประกาศวาระดอนจาน อำเภอสะอาด 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ขณะนี้มีการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนปลอดขยะ) ตำบลละ 1 หมู่บ้าน มีการจัดตั้งธนาคารขยะ จำนวน 19 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านทั้งหมด 48 หมู่บ้าน ซึ่งเดิมอำเภอดอนจานไม่มีหมู่บ้านจัดตั้งธนาคารขยะเลยและเดือนธันวาคมจะมีการออกประเมินหมู่บ้านต้นแบบ (ชุมชนปลอดขยะ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวดหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะ (โครงการ Zero waste) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับการรณรงค์จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อำเภอดอนจานจะดำเนินการให้ครบ ทุกครัวเรือนโดยจะใช้ศักยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีอยู่โดยจะแสวงหาความร่วมมือตามหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้อำเภอดอนจานสะอาด ปราศจากมลพิษ ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน