• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

AIS ภูมิใจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ตอกย้ำเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

AIS ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ โดยถือเป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลถึง 2 ครั้ง คือ ปี 2563 และ ปี 2565 ในฐานะองค์กรที่มีการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์กร พร้อมส่งต่อไปยังภายนอกอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้างานฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS กล่าวว่า “เราเชื่อมาเสมอว่า นวัตกรรมจะเป็นหัวใจในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ท้าทายที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดประเด็นการสร้างนวัตกรรมไว้ในแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างดียิ่ง ส่งผลทำให้เกิดความต่อเนื่องของแผนงานที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

  1. มีแผนงานด้านกลยุทธ์ งบประมาณและบุคลากร ในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทาง คัดเลือกและต่อยอดการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ โดยอาศัยศักยภาพภายในองค์กรและการร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ภายใต้โมเดล AIS Open Innovation Framework
  2. มีการจัดตั้งทีมสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น ในชื่อ ทีม NEXT-Novel Engine Execution Team หรือ หน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรม ที่มีภารกิจในการกระตุ้น ส่งเสริม และอำนวยให้เกิดการสร้างนวัตกร พร้อมกับการปรับโครงสร้างขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นและ สอดประสานกันระหว่าง หน่วยงานมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้มุมมองที่แตกต่างและครบถ้วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
  3. มีการสร้างสรรค์โครงการนวัตกรรมร่วมกับพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน กว่า 158 โครงการ พร้อมขยายผลสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้จากโครงการนวัตกรรม
  4. มีการพัฒนาความร่วมมือในเครือข่ายพันธมิตรด้านนวัตกรรมไปในทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ Start up โดยร่วมกันจัดตั้งย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และเครือข่ายพันธมิตรในย่านอารีย์-พญาไท 17 องค์กร เพื่อรวมพลังผลักดันนวัตกรรมร่วมกัน

จากนโยบายและการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จึงมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ให้แก่ AIS ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่น เป็นเลิศ ด้านนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัลและสร้างการเติบโต แก่ธุรกิจ อันจะส่งผลไปยังเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

โดย นายอราคิน กล่าวในตอนท้ายว่า “รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่พวกเราทุกคน ให้มีพลังที่จะผลักดัน สร้างการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมที่แตกต่าง มิใช่เพียงเพื่อการเติบโตของ AIS แต่คือการเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันการเดินหน้าของประเทศไปสู่ความแข็งแกร่ง พร้อมต่อการรับมือกับ Disruption ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด”