• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

บ.ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ เตรียมปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.  นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ และนายภูมิ  หมั่นพลศรี กรรมการบริษัทฯ เข้ามาคุยแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์บริการท่องเที่ยวฯ

  1. การทำป้าย โดยให้ทำหนังสือขอสนับสนุบจากภาคเอกชน โดยจะติดชื่อสปอนเซอร์ไว้กับป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้สนับสนุน

– ป้ายร้านค้าในศูนย์ทั้งหมด โดยทำเป็นป้ายไฟชื่อร้านค้า ชื่อรายการอาหาร

– ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวติดตั้งที่ศูนย์นักท่องเที่ยวฯ

  1. การทำสื่อโฆษณา TV ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สลับกับโฆษณาของสปอนเซอร์เวียนทุกๆ 3-5 นาที ผ่านทีวีขนาดใหญ่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
  2. จัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการของบจากบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ
  3. ทำหนังสือขอแต่งตั้งอนุกรรมการชุดย่อย ในการทำงานร่วมของบริษัทประชารักสามัคคีกาฬสินธุ์ฯ

– นายเชิดชัย เฉิดจินดา

– นายตระกูล ภูพวงเพชร