• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

พช.กาฬสินธุ์ ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์

วันที่ 15 พ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ ณ วัดป่าพุทธมงคล บ้านเตาไห ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยอดผ้าป่าจำนวน 188,834 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีพระราชศีลโสภิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการทอดผ้าป่าสมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ โดยสรุปว่า “สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยจะดำเนินการปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ (Green Market) บริเวณอาคารธนาคารกรุงไทย สนามศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า ของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ จำนวน 2,748 แปลง และกลุ่มเป้าหมายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร แปรรูป ที่ได้มาตรฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน SDGs ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 300 คน”

นายอุทัย สิงห์ทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ เพื่อหาทุนรายได้สมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ “เฮือน Kalasin Green Market” ซึ่งการทอดผ้าป่าฯ ในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม เครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์ และประชาชน ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว ให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้”

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ที่ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ขึ้นในครั้งนี้ จากการกล่าวรายงานของท่านพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบว่าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ จำนวน 2,748 แปลง และกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งจำหน่าย และกระจายสินค้าทางการเกษตร แปรรูป ที่ได้มาตรฐานของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผมหวังว่าศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ฯ แห่งนี้ จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชนที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขออนุโมทนาในความตั้งใจอันดีงาม และสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้พี่น้องประชาชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการ “พึ่งพาตนเอง” และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้ปกปักรักษาท่านและครอบครัว ให้มีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ”

โดยภายในงานยังมีการออกบูธแสดงผลงานโคก หนอง นา โมเดลของทั้ง 18 อำเภอ มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าทางการเกษตร มาจำหน่ายในราคาพิเศษ และยังมีการประกวดการจัดบูธดีเด่น โดยอำเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการออกบูธในครั้งนี้คืออำเภอหนองกุงศรี ส่วนอำเภอสมเด็จ และอำเภอดอนจาน ได้อันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com