• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มอบใบประกาศนียบัตร และหลักฐานสำคัญทางการศึกษา

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมบูรพา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธาศัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และหลักฐานสำคัญทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนางพรทิพย์พา คาวีวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานมอบในครั้งนี้

นางวรรณภา ศรีกำพี้ ผู้อำนวยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้มุ่งมั่นขัเคลื่อนภารกิจหลัก ตามแผนพัฒนาประเทศและนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธาศัย โดยยกระดับคุณภาพให้ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจ และเห็นความสำคัญของผู้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน 13 คน , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 51 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 150  คน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธาศัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถือว่าเป็นสถานศึกษาที่ดำเนินงานตามนโยบายของรับบาล โดยจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ตังครรภ์ จนถึงวัยผู้สูงอายุ และการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ถือว่า กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดูแลให้ความสำคัญและเอาใจใส่ผู้มารับบริการ การศึกษาด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี