• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กาฬสินธุ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่พ่อตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่พ่อตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 ซึ่งได้ทำการพิจารณาคัดเลือกพ่อผู้เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในการครองตน ครองคน และครองงาน จำนวน 10 คน เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จากนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ คณะกรรมการพุทธสมาคม ครอบครัวของพ่อตัวอย่างที่ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมพิธี

โดยพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคม ยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างดีเด่นของพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งส่งเสริมให้พ่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกและบุคลอื่นๆ ตลอดจนให้ลูกทุกคนได้สำนึกและกตัญญูกตเวทีต่อพ่อของตน

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่พ่อตัวอย่างที่เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ และผู้เข้าร่วมพิธี โดยให้ผู้ที่เป็นพ่อทุกคนได้สร้างคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกและสังคมต่อไป อีกทั้งให้ลูกทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของคนไทย และพ่อผู้ให้กำเนิดตน