• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดงาน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9

วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กล่าวต้อนรับ), นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด, นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5, นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ (กล่าวรายงาน) พร้อมคณะหัวส่วนราชการสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หมอดิน เกษตรกรชาวอำเภอยางตลาด และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในหลวง ร. 9 ทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดิน ได้ส่งค้นคว้าศึกษาวิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน ฟื้นฟู ดินเสื่อมโทรม ส่งเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมี “ตัวอย่างของความสำเร็จ” เพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาตัวอย่างของจริง แนะนำกลับไปปฏิบัติได้เอง จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 6 ศูนย์ นอกนี้ยังมีโครงการฯ พระราชดำริ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรดิน 4,000 โครงการ พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารโลก เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลก สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Un ในการจัดการทรัพยากรดิน นำไปสู่ความมั่งคั่งทางอาหาร และการขจัดความหิวโหย

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมพัฒนาที่ดิน ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน น้อมนำพระราชดำริ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรดินตลอดจนการประกอบอาชีพทางการเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารเพื่อขจัดความหิวโหยให้หมดไป”

ด้านนายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เริ่มต้นจากมีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ณ กรุงเทพฯในปี 2545 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพ ในการบริหารทรัพยากรดิน โดยทรงให้ความสำคัญ กับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร และเป็นแบบอย่างการพัฒนาทรัพยากรดินของโลก และเป็นที่ยอมรับฯอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จึงได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง “วันดินโลก” ที่ประชุมเสนอให้เป็นวันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติ และความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการทรัพยากรดินที่ดีอย่างยั่งยืน

ต่อมาในปี 2565 UN ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันดินโลก และประเทศสมาชิก UN กว่า 100 ประเทศ จะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อมวลมนุษย์ชาติและสภาพแวดล้อม ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปี UN จะกำหนดหัวข้อในการจัดงาน สำหรับในปี 2565 UN ได้กำหนดหัวข้อ soils, where food begins หรืออาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน เพื่อสร้างการรับรู้และให้ตระหนักถึงทรัพยากรดิน ที่เป็นแหล่งกำเนิด ของปัจจัย 4 โดยเฉพาะอาหารร้อยละ 95 กำเนิดมาจากดินถ้าดินดี มีคุณภาพก็ส่งผลให้มนุษย์มี คุณภาพชีวิตที่ดี ดินเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ถ้ามีการใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้อง ขาดการจัดการที่ดี จะทำให้ดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตลดลง หากรุนแรงมากการฟื้นฟูดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

โดยภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 และการออกบูธแสดงนวัตกรรมต่าง ๆ จากหมอดินอาสา หน่วยงานภาคีเครือข่าย จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ได้วิจัยคุณภาพของดิน ความแตกต่างของสภาพดินในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียน นักศึกษา อีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com