• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประจำปี 2566 พร้อมเชิญร่วมสนับสนุนกระเช้าปีใหม่สินค้า OTOP 5 ดาว

ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน การประชุมคณะขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่เป็นสุดยอดของดีผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP 5 ดาว มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนที่รักและเคารพนับถือ

โดยในที่ประชุมฯ มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สรุปประเด็นการประชุม ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทประชารัฐชุดใหม่, การแต่งตั้งคณะกรรมการ คสป.เพิ่มเติม เพื่อทำงานขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่ม 3 รายเข้ามาเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย นายภูมิ หมั่นพลศรี, นายเชิดชัย เฉิดจินดา และนายตระกูล ภูพวงเพชร มีการสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี, แผนการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด และข้อเสนอแนะในการดำเนินการของบริษัทฯ ปี 2566 โดยนายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธาน บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำกัด

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีรวมทั้งสิ้น 79 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ด้านการเกษตร มีเกษตรกร จำนวน 23 กลุ่ม 2. ด้านการแปรรูป จำนวน 41 กลุ่ม และ 3. ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 15 ชุมชน

และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ได้ร่วมเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาสนับสนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่เป็นสินค้า OTOP 5 ดาว และเป็นของดีประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านการคัดสรรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มาแล้ว ทั้งได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นแปรรูป, ข้าวเหนียวเขาวง, ผ้าไหมผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกหลายชนิด โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์(หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1274

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com