• จันทร์. มี.ค. 4th, 2024

กาฬสินธุ์  ไฟป่าไหม้ภูเขา ผวจ.นำทีมเข้าดับไฟระหว่างเดินทางไปรับปัญหาชาวบ้าน

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางด้วยรถยนต์ไปหมู่บ้านแห้งแล้งกันดาร แก้ปัญหาความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แต่ระหว่างทางพบไฟป่าไหม้ภูเขา ต้องนำทีมดับไฟด้วยตนเอง

(14 มี.ค. 2566) นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายธนภัทร  ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.จ.ต.สำเนียง  หวังเจริญ  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายประยูร  ศิริวรรณ  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านท่างาม และหมู่ที่ 12 บ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน และความต้องการเร่งด่วนของประชาชน  โดยมีนายชนาวุธ  คุณวุฒิ  นายอำเภอสามชัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเสนอปัญหาความเดือนร้อนขอความช่วยเหลือ

โดยบ้านท่างาม หมู่ที่ 9 มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำระบบประปาบาดาลเพื่อเพิ่มแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค  ด้านไฟฟ้าที่ชุมชนในบ้านท่างาม ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4 กม. ต้องใช้ไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์  ในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการรับเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ และให้ดำเนินการแก้ไขให้เร่งด่วน โดยมอบหมายให้นายอำเภอ พร้อมทีมงาน เร่งจัดทำประชาคม และจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณ

ระหว่างทางที่จะเดินทางไปบ้านดานเม็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสำราญ ขณะที่ขบวนรถผู้ว่าราชการและคณะวิ่งมาถึงเขตเทือกเขาภูพานได้พบไฟป่าลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างกว่า 20 ไร่ คณะได้หยุดรถ ปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยเครื่องมือ คือ กิ่งไม้สด โดยกำลังพลที่ปฏิบัติการกว่า 30 นาย ทั้งเจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่ปกครอง พัฒนาชุมชน เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมคณะ โดยใช้เวลากว่า 40 นาที จึงสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างเรียบร้อย

จากนั้นเดินทางไปบ้านดานเม็ก หมู่ที่ 12 ชาวบ้านมีปัญหาและความต้องการด้านน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ซึ่ง อบต. สำราญได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น คือการใช้รถบรรทุกน้ำขึ้นไปส่ง เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นวันละ 2 เที่ยว    ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำว่ามีจุดใดที่สามารถที่จะขุดเจาะน้ำบาดาลได้ในบริเวณใกล้ที่สุด และจัดหางบประมาณในการขุดลอกหนองถ้ำแคน เพื่อขยายพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับปัญหาและความต้องการด้านเส้นทางสัญจร เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านดานเม็ก-บ้านดงสวนพัฒนา  ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง กับ  อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 18.2 กิโลเมตร เพื่อเป็นเส้นทางไปจังหวัดสกลนคร และเส้นที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านด่านเม็กถึงอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com