• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง ส.อบจ. แทนตำแหน่งที่ว่าง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวีดกาฬสินธุ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามมาตรา 11 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้ง 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 อำเภอยางตลาด เขตเลือกตั้งที่ 3 และอำเภอกุฉินารายณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็น วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 และรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น สถานที่รับสมัคร ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเรียนว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งในด้านบุคลากร ที่เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบการเลือกตั้งอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งคณะกรรมการอนุอำเภอ และจะได้แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การเลือกตั้งในหลายครั้งที่ผ่านมา ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นคงจะมีน้อย ส่วนความพร้อมในด้านงบประมาณในการดำเนินการเลือกตั้ง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้จัดตั้งไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งด้วย

จากการสำรวจข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง 3 เขตเลือกตั้ง ใน 3 อำเภอ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปนับถึงวันเลือกตั้ง จำนวน 77,403 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 149 หน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ เราจึงใช้บุคลากรในการดำเนินการเลือกตั้งในคณะกรรมการชุดต่างๆรวมทั้ง กปน. ด้วยรวม ทั้งสิ้น 1,269 คน จากข้อมูลดังกล่าว จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยความ โปร่งใส บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม

สถิติการใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมา 2 ครั้ง
– เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 55.73
– เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก เขตเลือกตั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 55.81

ข้อมูลอัพเดตล่าสุดวันที่ 17 เม.ย. 2566 ขณะนี้มีผู้มาสมัครแล้ว จำนวน 2 คน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 1 คน คือนายสุรพงษ์ เล็กสมบูรณ์ และอำเภอกุฉินารายณ์ เขตเลือกตั้งทที่ 3 จำนวน 1 คน คือนายอภิสิทธิ์ เอกบุตร ส่วนอำเภอยางตลาดเขตเลือกตั้งที่ 3 ยังไม่มีผู้มาสมัคร

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!