• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ใช้งบ 35 ล้านบาท จัดการเลือกตั้งนายก อบจ.ใหม่ พบคู่ปรับเก่าลงสมัครหวังชิงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ศูนย์ประสานงานรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศ การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งใหม่ขึ้น โดยวันนี้เปิดรับสมัครเป็นวันแรก ซึ่งช่วงเช้านายชานุวัฒน์ วรามิตร หรือเสี่ยโด่ง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาสมัครลงเลือกตั้งอีกครั้ง ได้หมายเลข 1 ส่วนในช่วงบ่ายนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล หรือเจ้ไข่มุก ที่เคยลงสมัครในครั้งก่อน กลับมาลงสมัครเพื่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้ง ได้หมายเลข 2 ท่ามกลางประชาชนมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ประธาน กกต.อบจ.กส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 ได้มีคำพิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นใหม่ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประกาศให้มีการรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 และทำการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกันมาก ๆ เพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกคนที่ชอบมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ จะใช้งบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ตั้งไว้ประมาณ 35 ล้านบาท ในการจ่ายค่าตอบแทนของบุคลากร จพง. จนท.และวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง โดยจะเน้นการอบรมให้ กปน. มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความเป็นกลาง สุจริต เที่ยงธรรม ประกาศผลการเลือกตั้งแบบรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ.เลี่ยงเมือง-สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-816061

หลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30,000 บาท
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 4.5 x 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป
6. หลักฐานการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือหลักฐานเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
7. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม้ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
8. หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่พร้อมสำเนา 1 ฉบับ เป็นต้น

หากบุคคลใดมีคุณสมบัตรและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามวันและเวลาและสถานดังกล่าว และได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ “เลือกตั้งโปร่งใส ประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นกาฬสินธุ์บ้านเฮาเด้อ”