• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง นายก อบจ.กาฬสินธุ์ อบรมชี้แจงภารกิจ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมชี้แจงภารกิจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน

ด้วยศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ลต อบจ.1/2565 คดีหมายเลขแดงที่ 1258/2565 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ มาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 41 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการอบรมชี้แจงภารกิจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก่นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการระดับอำเภอและผู้ช่วยเหลือ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แก่นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ การกำกับดูแล อำนวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนการเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนน การพิจารณาหน่วยเลือกตั้ง การประสานงานสื่อสารระหว่าง ศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 250 คน ประกอบด้วย

  1. นายอำเภอ จำนวน 18 คน
  2. นายทะเบียนอำเภอ จำนวน 18 คน
  3. นายทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 35 คน
  4. คณะอนุกรรมการระดับอำเภอ จำนวน 63 คน
  5. ผู้ช่วยเหลืออนุกรรมการระดับอำเภอ จำนวน 63 คน
  6. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.กส. จำนวน 5 คน
  7. เจ้าหน้าที่ กกต. จำนวน 5 คน
  8. ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 11 คน
  9. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 32 คน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับตำแหน่งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับการเลือกตั้งคนเดิมถูกใบเหลือง ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนั้นไปจำนวน 43 ล้านบาท ส่วนการเลือกตั้งใหม่ที่จัดในครั้งนี้กำหนดงบประมาณที่ใช้จัดการเลือกตั้งไว้ที่ 35 ล้านบาท รวมแล้วการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ สองครั้งใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนไปจำนวนกว่า 78 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสิทธิให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะๆ เพื่อให้ได้คนที่เราอยากให้มาบริหารบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!