• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ครู ก ครู ข

(2 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางเพ็ญศรี แสงดารา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ครู ก) และอบรมให้ความรู้วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) โดยมีนายชัชวาล สุขหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเป็นประธานประชุม หารือเตรียมความพร้อมในการอบรมครั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การกำหนดเนื้อหารูปแบบ/มอบหมายภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในด้านต่างๆ การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของทีมวิทยากรจังหวัด แผนการอบรมในแต่ละอำเภอเพื่อตรวจติดตาม แผนการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้วิทยากรดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้น ในพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และให้วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) และวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) มีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ให้มากที่สุด “เลือกตั้งโปร่งใสประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นกาฬสินธุ์”

นายพชรพงศ์ คุ้มจาบ /ถ่ายภาพ
น.ส.พักตร์ศิริ ผลเรือง /รายงาน