• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรับการเลือกตั้ง 14 ส.ค. 65

(3 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางเพ็ญศรี แสงดารา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์, นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ (ครู ก) และอบรมให้ความรู้วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข)

โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) และวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) มีความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการบรรยายให้ความรู้ และนำไปใช้ในการฝึกอบรมแก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถนำไปปรับใช้ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย นายชัชวาล สุขหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ กกต.จังหวัดมหาสารคาม กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด กกต.จังหวัดขอนแก่น กกต.จังหวัดมุกดาหาร มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในด้านต่างๆทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กว่า 300 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ให้มากที่สุด “เลือกตั้งโปร่งใสประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นกาฬสินธุ์”

นายพชรพงศ์ คุ้มจาบ /ถ่ายภาพ
น.ส.พักตร์ศิริ ผลเรือง /รายงาน