• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยเชิงรุก “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นำโดย ทพญ.พันธ์ทิพย์ จิตรพิทักษ์เลิศ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทันตแพทย์ จำนวน 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 คน และผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 คน ออกหน่วยให้บริการโครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ต้องขัง
ภายใต้โครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อพัฒนาระบบดูแลสุขภาพช่องปากในเรือนจำ โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู สุขภาพช่องปากได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม และร่วมคืนคนดี สุขภาพฟันดี สู่สังคมต่อไป ซึ่งมีผู้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก พร้อมบริการทันตกรรมพื้นฐานจำนวน 152 คน โดยมีนายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธ์ุ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์