• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

AIS สนับสนุนอุปกรณ์ NB-IoT ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการ “สถานนีเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศ”

จากการทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง AIS และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G มาสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง 5 วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น

ล่าสุด AIS โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบอุปกรณ์ NB-IoT ให้ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้นำไปใช้ในโครงการ “สถานนีเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศ” ที่จะนำอุปกรณ์ NB-IoT ไปส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย AIS NB-IoT พร้อมทั้งคำนวณค่า AI และระบบประมวลผลผ่านเซ็นเซอร์ สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและคำนวณปริมาณน้ำฝน เพื่อใช้ในการเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในด้านของภาคการศึกษาและประเทศต่อไป