• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

AIS ยืนหนึ่ง คว้า 3 รางวัลใหญ่ CEO-CFO-IR ยอดเยี่ยม จาก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในเวที IAA Awards for Listed Companies 2022 ตอกย้ำองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า และนักลงทุนในไทยสูงสุดในอุตสาหกรรม

นับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง ที่ AIS สามารถคว้ารางวัลจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในการประกาศผล IAA Awards for Listed Companies 2022 ได้ถึง 3 รางวัลใหญ่ ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสาร ที่ประกอบไปด้วย รางวัล CEO ยอดเยี่ยม, รางวัล CFO ยอดเยี่ยม และรางวัล IR ยอดเยี่ยม นับเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่คว้าทั้ง 3 รางวัลได้เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นที่ได้รับจากลูกค้าและนักลงทุนไทย ผ่านความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆ ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อสร้างคุณค่าให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ผ่านไปยังนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ที่มองเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานของทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่พร้อมนำพาธุรกิจของ AIS ไปสู่เป้าหมายและสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนกรอบพื้นฐานของการมีบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และได้มอบรางวัล IAA Awards ให้กับเราในปีนี้

โดยทั้ง 3 รางวัลที่เราได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของชาว AIS ทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่เราพร้อมเคลื่อนตัวสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้มีความแข็งแรงและสร้างการเติบโตให้กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติต่อไป”

สำหรับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022 จัดโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรทั้ง CEO, CFO และ IR ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ AIS สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 3 รางวัล ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสาร นับเป็นองค์กรโทรคมนาคมหนึ่งเดียว และเป็นองค์กรไทยรายแรกของไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ที่คว้ารางวัลมากที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ดังนี้

รางวัล CEO ยอดเยี่ยม  ด้วยการวางวิสัยทัศน์ที่พร้อมเคลื่อนตัวเองสู่การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ด้วยจุดหมายที่สำคัญ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุดเสมอ ทั้งธุรกิจหลักคือการให้บริการโครงข่ายดิจิทัล การเติบโตของธุรกิจเน็ตบ้าน บริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

รางวัล CFO ยอดเยี่ยม โดยวันนี้ AIS ยังคงความแข็งแกร่งด้านการเงิน ผ่านการวางนโยบายและบริหารจัดการด้านการเงินของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถวางแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อลูกค้าและคนไทย

รางวัล IR ยอดเยี่ยม ด้วยเป้าหมายในการทำงานมุ่งสร้างคุณค่าและใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ทำให้ที่ผ่านมาทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของ AIS ได้รับการยอมรับว่า สนับสนุนและให้ความสำคัญกับกิจกรรมของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพ มีความครบถ้วน และสม่ำเสมอ